ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ 1923

Δικαιολογητικά αναγνώρισης αγροτικού δρόμου ως προϋφιστάμενου του 1923 (για κατάτμηση ή συνένωση μετά την 31-12-2003 σε εκτός σχεδίου περιοχές)

1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου περί αναγνώρισης αγροτικού δρόμου προϋφιστάμενου του 1923.

2.Αεροφωτογραφίες των ετών 1929,1937, 1945,1960,1971,1988 από τη Γ.Υ.Σ. της περιοχής όπου να φαίνεται ο υπόψη δρόμος με αντίστοιχη έκθεση φωτοερμηνείας.

3.Τοπογραφικό διάγραμμα όπου απεικονίζεται η ιδιοκτησία και ο προς αναγνώριση δρόμος

4.Απόσπασμα Χάρτη Γ.Υ.Σ. κλιμ. 1:5000 όπου απεικονίζεται ο εν λόγω δρόμος.

5.Τεχνική Έκθεση Μηχανικού-Δασοτεχνικού.

6.Τίτλους ιδιοκτησίας, όσο το δυνατόν παλαιότερους.

7.Φωτογραφίες της οδού πρόσφατης λήψης.

8.Όποιο τυχόν άλλο στοιχείο συνηγορεί (π.χ. Βεβαίωση του οικείου Δήμου για την παλαιότητα του δρόμου, παλιό φωτογραφικό υλικό κ.α.)

Μετά από τον έλεγχο των προσκομισθέντων στοιχείων πραγματοποιείται αυτοψία.

Κατόπιν αυτού και εφόσον συντρέχουν οι λόγοι, γίνεται εισήγηση για Σ.Χ.Ο.Π. και μετά τη θετική εισήγηση αυτού εκδίδεται απόφαση Νομάρχη, η οποία δημοσιεύεται στο ΦΕΚ.

Σχετική Νομοθεσία

1.Παράγραφος 4 άρθρο 20 του από 17.7.1923 Ν.Δ. « Περί Σχεδίων πόλεων και κομών του κράτους».

2.Άρθρο 10 του Ν 3212/2003 (ΦΕΚ 308 Α’ )

3.Εγκ. 5/04 (4490/29-1-2004).

4.Εγγρ.1256/1-3-2005