Οι ρυθμίσεις για τις οικιστικές πυκνώσεις

Δείτε παρακάτω τις ρυθμίσεις για τις οικιστικές πυκνώσεις:

Η δόμηση εντός δασών και δασικών εκτάσεων είναι ένα φαινόμενο που έχει δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα, Ωστόσο, η Πολιτεία έχει συστηματικά αδρανήσει να δώσει λύση στο πρόβλημα αυτό, είτε επιβάλλοντας κυρώσεις και κατεδαφίζοντας παράνομα οικήματα, είτε δημιουργώντας ένα κανονιστικό πλαίσιο που θα επέτρεπε τη διατήρηση, προσωρινή ή οριστική, αυτών των οικημάτων

Η προηγούμενη απόπειρα για επίλυση του ζητήματος έγινε με τη θεσμοθέτηση των οικιστικών πυκνώσεων με το ν. 4389/2016. Σκοπός της σχετικής διάταξης ήταν να καταγραφούν οικισμοί, οι οποίοι δεν ήταν νομίμως πολεοδομημένοι ούτε ευρίσκοντο σε κάποιο στάδιο πολεοδόμησης και να εξαιρεθούν από την ανάρτησή τους στους δασικούς χάρτες. Ο νόμος αυτός, όμως, ακόμη και μετά την τροποποίησή του με τον ν. 4489/2017, δεν προέβλεπε πώς θα αντιμετωπισθούν οι εκτάσεις αυτές, εάν θα διατηρήσουν το δασικό τους χαρακτήρα ή όχι και ποια θα είναι η τύχη των οικοδομημάτων που βρίσκονται εντός αυτών

Με την υπ’ αριθμόν 685/2019 απόφαση της Ολομέλειας του, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι ήταν αντίθετη με το Σύνταγμα η εξαίρεση των οικιστικών πυκνώσεων από την ανάρτηση στους δασικούς χάρτες. Ειδικότερα, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι δεν μπορούσαν να εξαιρεθούν από την ανάρτηση στους δασικούς χάρτες οι οικιστικές πυκνώσεις, δεδομένου ότι σ’ αυτές εφαρμόζεται η δασική νομοθεσία. Επέβαλε με τον τρόπο αυτό στην Πολιτεία να προχωρήσει στην άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την οίκηση σε περιοχές εντός δασών

Με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου η Πολιτεία συμμορφώνεται στο γράμμα, αλλά και στο πνεύμα της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Προχωρεί στην άμεση ανάρτηση των δασικών χαρτών για τις περιοχές που είχαν εξαιρεθεί ως οικιστικές πυκνώσεις. Παράλληλα, όμως, αναγνωρίζει και τη σοβαρότητα του οικιστικού προβλήματος που προκαλείται, χωρίς όμως να παραβλέπει την ανάγκη για ουσιαστική προστασία του δασικού περιβάλλοντος. Έτσι, με συντεταγμένο τρόπο, κατόπιν επιστημονικών μελετών, προχωρά στη θέσπιση κριτηρίων για την καταγραφή των εν τοις πράγμασιν οικισμών που αποτελούν οικιστικές πυκνώσεις και στην επιστημονική αξιολόγηση των συνεπειών που θα είχε η κατεδάφιση των οικιών που περιλαμβάνονται σ’ αυτές σε σχέση με την προσωρινή διατήρηση και την αντιστάθμιση του δασικού ισοζυγίου. Μέσω αυτής της διαδικασίας καθιερώνεται η δυνατότητα προσωρινής εξαίρεσης από την κατεδάφιση και από άλλες διοικητικές κυρώσεις για κατοικίες, για τις οποίες αυτό επιβάλλεται από τη στάθμιση των οικονομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο για οικίες (όχι για άλλα κτίσματα) και τυχόν κατασκευές που είναι απολύτως απαραίτητες λειτουργικά στις κατοικίες, ώστε αυτές να επιτελέσουν την αποστολή τους που μνημονεύεται στο άρθρο 3 του κτιριοδομικού κανονισμού.

Πρέπει να σημειωθεί ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επέρχεται μεταβολή στο χαρακτήρα της δασικής έκτασης, εντός της οποίας βρίσκονται οι εν λόγω κατοικίες. Πρόκειται απλώς για μια διατήρηση, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η οποία τεκμηριώνεται από την οικονομοτεχνική μελέτη ως λύση που είναι προτιμότερη για το δασικό οικοσύστημα, σε σχέση με την κατεδάφιση των οικιών.

Άρθρο 50
Ανάρτηση δασικών χαρτών σε συμμόρφωση με την 685/2019 απόφαση του ΣτΕ

Με το άρθρο 50 προβλέπεται η άμεση συμμόρφωση της Πολιτείας στην υποχρέωση για ανάρτηση των δασικών χαρτών ως προς τα τμήματα που είχαν εξαιρεθεί, βάσει των διατάξεων για τις οικιστικές πυκνώσεις των παραγράφων 4-7 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, οι οποίες καταργούνται.

Άρθρο 51
Πεδίο εφαρμογής – διαδικασία για τακτοποίηση οικιστικών πυκνώσεων

Το άρθρο 51 παρέχει τους απαραίτητους ορισμούς και εξειδικεύει το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων που ακολουθούν και αφορούν στην τακτοποίηση κατοικιών, οι οποίες ευρίσκονται εντός οικιστικών πυκνώσεων. Ορίζει ποιες κατοικίες μπορούν να υπαχθούν και ποια κτίρια αποκλείονται από την υπαγωγή στον παρόντα νόμο.

Άρθρο 52
Υποβολή αιτημάτων

Με το άρθρο 52 προβλέπεται η εκκίνηση της σχετικής διαδικασίας υπαγωγής, καθώς και οι περιπτώσεις ακινήτων που αποκλείονται από κάθε τακτοποίηση. Η υποβολή του αιτήματος για υπαγωγή γίνεται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ελληνικού Κτηματολογίου και οδηγεί σε αυτόματη αναστολή κάθε διοικητικής κύρωσης για το αντίστοιχο ακίνητο, εκτός εάν πρόκειται για ακίνητο που αποκλείεται από την τακτοποίηση ή εάν η άμεση κατεδάφισή του επιβάλλεται προς αποτροπή κινδύνων. Στην προτεινόμενη διάταξη καθορίζεται, επίσης, ότι η διαδικασία αυτή τρέχει παράλληλα με την τυχόν υποβολή αιτήματος για τη διόρθωση προδήλων σφαλμάτων, την υποβολή αντιρρήσεων ή την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά του κυρωθέντος δασικού χάρτη. Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας υπαγωγής είναι η καταβολή παραβόλου.

Άρθρο 53
Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών

Οι οικονομοτεχνικές μελέτες γίνονται σε όλη την Ελλάδα και καταγράφουν την δόμηση εντός δασικών περιοχών. Τα συμπεράσματα των μελετών που εξειδικεύουν και τις προϋποθέσεις για την προσωρινή αναστολή της κατεδάφισης κάθε κατοικίας, στις οποίες περιλαμβάνεται και η καταβολή σημαντικού προστίμου, οδηγούν στη θέσπιση των σχετικών κανονιστικών όρων στο προεδρικό διάταγμα του επόμενου άρθρου.

Άρθρο 54
Περιεχόμενο προεδρικού διατάγματος

Προκρίνεται η λύση του προεδρικού διατάγματος, καθώς δι’ αυτού ενσωματώνονται σε κανονιστικές ρυθμίσεις τα συμπεράσματα τεχνικών κρίσεων που προκύπτουν από τις μελέτες, ενώ η πληρότητα αυτής της ενσωμάτωσης διασφαλίζεται και από την επεξεργασία που θα γίνει από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το προεδρικό διάταγμα θα καθορίζει τις βασικές προϋποθέσεις για την υπαγωγή κατοικιών στον παρόντα νόμο. Ειδικότερα, θα καθορίζει ποιών περιοχών οι κατοικίες θα μπορούν να υπάγονται, υπό ποιες ειδικότερες προϋποθέσεις και ποιες θα είναι οι συνέπειες της υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Επίσης, θα καθορίζει πώς θα αποδεικνύεται η πλήρωση των προϋποθέσεων και τι δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σχετικώς, καθώς και ποιος φορέας θα πραγματοποιεί τον σχετικό έλεγχο και πώς θα υπολογίζεται το πρόστιμο που απαιτείται για την υπαγωγή. Ακόμα, ποιες θα είναι οι απαιτούμενες δράσεις αντιστάθμισης, ώστε να διατηρηθεί το δασικό ισοζύγιο και οι συνέπειες για όσα κτίρια δεν υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 55
Απόφαση περί υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος

Τέλος, στο άρθρο 55 προβλέπεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας υπαγωγής, με την εξέταση κάθε εξατομικευμένης αίτησης και τον καθορισμό και την καταβολή του αναλογούντος προστίμου. Προβλέπεται επιπλέον ότι σε περίπτωση που το ακίνητο βρεθεί εκτός δασικών χαρτών (μετά από διόρθωση αυτών), επιστρέφονται τα τυχόν καταβληθέντα παράβολα και πρόστιμα. Επίσης, ορίζεται ότι για ακίνητα που έχουν υπαχθεί σε παλαιότερους νόμους για τακτοποίηση αυθαιρέτων, τυχόν ήδη καταβληθέντα πρόστιμα συμψηφίζονται με το ειδικό πρόστιμο του παρόντος νόμου.

Σχέδιο Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ

Άρθρο 50
Ανάρτηση δασικών χαρτών σε συμμόρφωση με την υπ’ αρ. 685/2019 απόφαση του ΣτΕ

1. Εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος αναρτώνται, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), οι δασικοί χάρτες των περιοχών που είχαν περιληφθεί εντός ιώδους περιγράμματος στα χαρτογραφικά υπόβαθρα και είχαν εξαιρεθεί από την ανάρτηση σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010. Από το χρόνο της κατά τα ανωτέρω ανάρτησης εκκινούν οι προθεσμίες για την άσκηση των αντιρρήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 15 του ν. 3889/2010.

2. Οι διατάξεις των παρ. 4 έως 7 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010(Α’ 182) καταργούνται.

Άρθρο 51
Πεδίο εφαρμογής – διαδικασία υπαγωγής

1. Για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α. Ως οικιστικές πυκνώσεις ορίζονται οι συγκεντρώσεις κατοικιών, οι οποίες παρουσιάζουν εν τοις πράγμασι λειτουργική ενότητα λόγω του αριθμού τους, της εγγύτητας μεταξύ τους και της εξυπηρέτησής τους από κοινά δίκτυα (όδευση, ενέργεια, ύδρευση κ.λπ.), όπως ειδικότερα προκύπτουν από τις οικονομοτεχνικές μελέτες του άρθρου 53.

β. Η έννοια της κατοικίας χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον ορισμό της περ. 1Α. του άρθρου 3 της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων υπ’ αρ. 3046/ 304/ 30.1.1989 «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (Δ’ 59).

γ. Ως κατασκευή που συνοδεύει την κατοικία νοείται κάθε μόνιμη κατασκευή πλησίον της κατοικίας, η οποία συνδέεται λειτουργικά με αυτήν και είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση της χρήσης της.

2. Κατοικίες και κατασκευές που τις συνοδεύουν, οι οποίες βρίσκονται σε οικιστικές πυκνώσεις εντός περιοχών που περιλαμβάνονται σε αναρτημένους ή κυρωμένους δασικούς χάρτες ή βρίσκονται σε δάση και δασικές εκτάσεις, σε περιοχές όπου δεν έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες, μπορούν να εξαιρεθούν προσωρινά από την κατεδάφιση και τις λοιπές διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 52 έως 55.

3. Αποκλείεται η υπαγωγή στη διάταξη του άρθρου 55 για:

α) κτίρια που δεν έχουν τον χαρακτήρα κατοικίας ή κατασκευής συνοδεύουσας την κατοικία.

β) κτίρια και λοιπές κατασκευές που έχουν ανεγερθεί μετά την 28η Ιουλίου 2011.

γ) κτίρια και λοιπές κατασκευές που βρίσκονται σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, σε υγροτόπους που προστατεύονται σύμφωνα με τη συνθήκη Ramsar και σε άλλες περιοχές για τις οποίες ισχύουν ειδικές προστατευτικές διατάξεις της φύσης ή του τοπίου, εκτός εάν κατασκευάστηκαν πριν τον χαρακτηρισμό των περιοχών αυτών.

δ) κτίρια και λοιπές κατασκευές που εμπίπτουν στις περιπτώσεις δ’, ε’, ζ’, η’, θ’, ι’, ια’, ιγ’, ιδ’, ιε’, ιστ’, ιζ’ και ιη’ της παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4495/2017 (Α’ 167).

ε) κτίρια και λοιπές κατασκευές εντός περιοχών που είναι υποχρεωτικώς αναδασωτέες λόγω πυρκαϊάς, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 998/1979 (Α΄289), τα οποία έχουν ανεγερθεί μετά την κήρυξη της αναδάσωσης.

στ) κτίρια ή συνοδεύουσες κατασκευές που η διατήρησή τους παρακωλύει την διαφυγή των πολιτών ή την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαϊάς ή άλλου κινδύνου από φυσικά φαινόμενα.

Άρθρο 52
Υποβολή αιτήσεων

1. Η διαδικασία υπαγωγής στη διάταξη του άρθρου 55 εκκινεί με αίτηση που υποβάλλει ο κύριος, νομέας ή κάτοχος της κατοικίας σε διαδικτυακή πλατφόρμα που τηρείται από το ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Η ίδια πλατφόρμα χρησιμοποιείται και για την ολοκλήρωση της υπαγωγής κατά το άρθρο 55. Οι όροι και προδιαγραφές λειτουργίας τής πλατφόρμας, η διαδικασία υποβολής της αίτησης και τα τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2. Δικαίωμα για να υποβάλουν την αίτηση της παρ. 1 έχουν και όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη, αντιρρήσεις, αίτηση ακυρώσεως ή οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή ένδικο βοήθημα, με το οποίο αμφισβητούν ότι η ιδιοκτησία τους έχει δασικό χαρακτήρα.

3. Η αίτηση της παρ. 1 θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

α. την περιγραφή της κατοικίας, την οποία αφορά το αίτημα, και των κατασκευών που την συνοδεύουν, ως προς την κάλυψη, τη δομημένη επιφάνεια και το ύψος,

β. τη χρήση της κατοικίας,

γ. τον εντοπισμό της κατοικίας στην ιστοσελίδα του «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων,

δ. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή,

ε. παράβολο διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, το οποίο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Η υποβολή του αιτήματος έχει ως συνέπεια την άμεση αναστολή των τυχόν επιβληθεισών διοικητικών κυρώσεων και τη μη επιβολή νέων, σε σχέση με την κατοικία και τις συνοδεύουσες αυτήν κατασκευές, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυτής, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 55. Η παραπάνω αναστολή και προσωρινή εξαίρεση από την κατεδάφιση δεν ισχύει για κτίρια και κατασκευές της παρ. 4 του άρθρου 51 ή σε περίπτωση που, με αιτιολογημένη κρίση της αρμόδιας αρχής, κρίνεται επιβεβλημένη η άμεση κατεδάφιση της κατοικίας για λόγους αποτροπής άμεσου κινδύνου στη ζωή ή την περιουσία ή το περιβάλλον.

5. Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους ως προς την ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων. Εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία μιας δήλωσης είναι ανακριβή, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και το κτίριο που περιλαμβάνεται στη δήλωση αποκλείεται από την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 55.

6. Η αίτηση της παρ. 1 υποβάλλεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος σε περίπτωση που ο δασικός χάρτης που περιλαμβάνει το ακίνητο του ενδιαφερομένου έχει αναρτηθεί ή εντός έξι (6) μηνών από την ανάρτηση του δασικού χάρτη, εάν αυτός αναρτηθεί μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η προθεσμία αυτή δεν αναστέλλεται για ενδιαφερόμενους που έχουν υποβάλει αντιρρήσεις του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α΄182), αίτηση για τη διόρθωση πρόδηλου σφάλματος του αναρτηθέντος δασικού χάρτη, αίτηση ακυρώσεως του κυρωθέντος δασικού χάρτη ή έχουν αμφισβητήσει με οποιαδήποτε άλλη διοικητική ή δικαστική διαδικασία το δασικό χαρακτήρα της έκτασης, στην οποία βρίσκεται η κατοικία τους.

Άρθρο 53
Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών

1. Για κάθε Περιφέρεια της χώρας καταρτίζεται οικονομοτεχνική μελέτη που καταγράφει τη δόμηση εντός των εκτάσεων που περιλαμβάνονται στους αναρτημένους ή κυρωμένους, κατά περίπτωση, δασικούς χάρτες ή σε δασικές περιοχές, εάν δεν έχει γίνει ανάρτηση ή κύρωση δασικού χάρτη γι’ αυτές κατά την ημερομηνία σύνταξης της αντίστοιχης μελέτης. Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής καταρτίζονται τρεις οικονομοτεχνικές μελέτες, που καλύπτουν τα διοικητικά όρια αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Δασών Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, αντιστοίχως, ενώ καταρτίζονται χωριστές οικονομοτεχνικές μελέτες που καλύπτουν τα διοικητικά όρια των Διευθύνσεων Δασών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής.

2. Σε κάθε οικονομοτεχνική μελέτη καταγράφονται ο αριθμός, το εμβαδόν και η κάλυψη των κτιρίων και κατασκευών που βρίσκονται σε εκτάσεις αναρτημένων και κυρωθέντων δασικών χαρτών ή σε δασικές περιοχές, εάν δεν έχει γίνει ανάρτηση ή κύρωση δασικού χάρτη γι’ αυτές κατά την ημερομηνία σύνταξης της αντίστοιχης μελέτης, η ημερομηνία κατασκευής τους, εάν αυτή μπορεί να προσδιορισθεί, η χρήση τους και η ενδεχόμενη χωρική κατανομή τους σε οικιστικές πυκνώσεις. Επιπλέον, περιγράφονται οι συνέπειες της διατήρησης των κατασκευών αυτών και των χρήσεών τους στο βιοτικό και αβιοτικό περιβάλλον, εξετάζεται η αναγκαιότητα άμεσης κατεδάφισής τους και αναλύονται οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες τόσο σε περίπτωση κατεδάφισης, όσο και σε περίπτωση προσωρινής διατήρησης των αυθαίρετων κατασκευών. Στην τελευταία περίπτωση περιγράφονται και οι απαραίτητες ενέργειες αντιστάθμισης που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση του δασικού ισοζυγίου ανά περιοχή μελέτης ή Περιφερειακή Ενότητα ή Περιφέρεια, κατά περίπτωση.

3. Οι οικονομοτεχνικές μελέτες καταρτίζονται βάσει στοιχείων που συλλέγονται με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένων αεροφωτογραφιών, δορυφορικών απεικονίσεων, αυτοψιών και των αιτήσεων του άρθρου 52. Οι Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι υπηρεσίες του «Ελληνικό Κτηματολόγιο», οι Υπηρεσίες Δόμησης και οι τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων και κάθε άλλη αρμόδια αρχή οφείλουν να παράσχουν στους μελετητές κάθε αναγκαία συνδρομή για την ολοκλήρωση των μελετών.

4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται η διαδικασία ανάθεσης σύνταξης, παραλαβής και έγκρισης, οι λοιπές προδιαγραφές των ειδικών οικονομοτεχνικών μελετών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 54
Περιεχόμενο του προεδρικού διατάγματος

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο λαμβάνει υπόψη τις οικονομοτεχνικές μελέτες του άρθρου 53, καθορίζονται:

α) οι περιοχές στις οποίες παρατηρούνται οικιστικές πυκνώσεις, για τις οποίες είναι δυνατόν να ισχύσει προσωρινή εξαίρεση από την κατεδάφιση και την προσωρινή αναστολή των λοιπών διοικητικών κυρώσεων βάσει των πορισμάτων των αντίστοιχων οικονομοτεχνικών μελετών,

β) τα ειδικότερα κριτήρια υπαγωγής των οικιών και των συνοδευουσών αυτές κατασκευών και, ιδίως, ο βαθμός στον οποίον η προσωρινή εξαίρεσή τους από την κατεδάφιση δεν προκαλεί βλάβη στα δασικά οικοσυστήματα, ιδίως σε συνδυασμό με μέτρα αντιστάθμισης,

γ) οι συνέπειες υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος και ιδίως η προσωρινή εξαίρεση από την κατεδάφιση και ο χρόνος αυτής, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα (30) έτη, η ανάκληση και αναστολή των ήδη ληφθέντων διοικητικών μέτρων, η αναστολή επιβολής νέων διοικητικών κυρώσεων και η αναστολή εκκρεμών ποινικών διώξεων και η μη άσκηση νέων, καθώς και οι προϋποθέσεις για τη διατήρηση της υπαγωγής για όλο το προβλεπόμενο χρόνο αυτής, ιδίως σε σχέση με την καταβολή του ειδικού προστίμου, και οι συνέπειες της ανάκλησης αυτής,

δ) τα μέσα απόδειξης του χρόνου ανέγερσης και ολοκλήρωσης των κατοικιών και συνοδευουσών αυτές κατασκευών, όπως αεροφωτογραφίες, έγγραφα, ιδίως έγγραφα της δασικής υπηρεσίας, των πολεοδομικών υπηρεσιών ή άλλης δημόσιας αρχής που αφορούν στο ακίνητο, δικαστικές αποφάσεις, καθώς και τίτλοι ιδιοκτησίας που αφορούν στο κτίριο και η διαδικασία υποβολής τους,

ε) ο φορέας διαχείρισης και ελέγχου των αποδεικτικών μέσων του χρόνου ολοκλήρωσης των κτιρίων και των συνοδευουσών αυτά κατασκευών, η διαδικασία δειγματοληπτικού ελέγχου των υποβληθέντων στοιχείων και οι συνέπειες από την υποβολή ανακριβών στοιχείων,

στ) o τρόπος υπολογισμού ενιαίου προστίμου για την υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου, το οποίο υπολογίζεται με βάση το κτίριο, τις συνοδεύουσες αυτό κατασκευές και τον καταληφθέντα περιβάλλοντα χώρο, και τα ειδικότερα στοιχεία που θα ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό του ενιαίου δασικού προστίμου, όπως η αξία της δασικής γης, το κόστος αναδάσωσης ανά στρέμμα, η αντικειμενική αξία της πλησιέστερης στην κατασκευή ζώνης, η επιφάνεια του κτιρίου σε τετραγωνικά μέτρα, η παλαιότητα του κτιρίου, μειωτικοί και αυξητικοί συντελεστές και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται πρόσφορο για τον προσδιορισμό του. Επίσης, καθορίζονται ο τρόπος καταβολής του ενιαίου δασικού προστίμου, εφάπαξ ή σε δόσεις, ο αριθμός των δόσεων, τυχόν εκπτώσεις σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής, οι συνέπειες καθυστέρησης της καταβολής του, η διαδικασία κατάθεσης, απόδοσης και εξόφλησής του, η δημιουργία ειδικού κωδικού στον οποίο αυτό αποδίδεται και κάθε άλλο σχετικό θέμα,

ζ) οι δράσεις αντιστάθμισης για την επίτευξη του δασικού ισοζυγίου σε σχέση με τις προσωρινώς διατηρούμενες κατοικίες, δηλαδή τα έργα που θα απαιτηθούν για την εν συνόλω αποκατάσταση του δασικού οικοσυστήματος, την προστασία των κατάντη περιοχών και την παροχή των αναγκαίων πόρων για την υλοποίησή τους, όπως ιδίως δασώσεις, αναδασώσεις, δασοτεχνικά έργα, μελέτες και έργα προστασίας και διαχείρισης δασικών οικοσυστημάτων, κατεδαφίσεις κατασκευών που δεν υπάγονται στις διατάξεις του νόμου και ο χωρικός προσδιορισμός, ανά δημοτική ή περιφερειακή ενότητα, των δράσεων που θα αναληφθούν, καθώς και οι υπόχρεοι σ’ αυτά ή στην κάλυψη των δαπανών τους,

η) η δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας μέσω της οποίας ασκείται εποπτεία και έλεγχος για την υποχρέωση μη ανέγερσης νέων κατασκευών εντός των δασών και των δασικών εκτάσεων και οι συνέπειες από την παράβαση της υποχρέωσης αυτής,

θ) οι κυρώσεις επί των κτιρίων και κατασκευών που δεν θα υπαχθούν στη ρύθμιση των άρθρων 5 και 7 και επ’ αυτών που ανεγείρονται μετά την 28η Ιουλίου 2011, ι) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που το προεδρικό διάταγμα θέτει για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος, προκειμένου να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.

Άρθρο 55
Απόφαση περί υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος

1. Εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος άρθρου 54 οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν την αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος με τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο προεδρικό διάταγμα. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής αίρεται αυτοδικαίως η αναστολή που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 52 για τα ακίνητα, ως προς τα οποία δεν συμπληρώθηκε η αίτηση υπαγωγής. 2. Εντός δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση των παραπάνω δικαιολογητικών γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο η αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος. Κατά της απορριπτικής απόφασης είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου. Η προσφυγή δεν παρατείνει την αναστολή που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 52, η οποία λήγει αυτοδικαίως με την έκδοση της απορριπτικής απόφασης.

2. Εντός δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση των παραπάνω δικαιολογητικών γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο η αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος. Κατά της απορριπτικής απόφασης είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου. Η προσφυγή δεν παρατείνει την αναστολή που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 52, η οποία λήγει αυτοδικαίως με την έκδοση της απορριπτικής απόφασης.

3. Η γνωστοποίηση αποδοχής του αιτήματος υπαγωγής συνοδεύεται από τον υπολογισμό του καταβλητέου ειδικού προστίμου. Το πρόστιμο αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο.

4. Σε περίπτωση που προκύπτει, μετά από διόρθωση προδήλου σφάλματος, αποδοχή αντιρρήσεων και κύρωση του δασικού χάρτη κατά τη διαδικασία του άρθρου 19 του ν. 3889/2010 (Α΄182), ακύρωση του χάρτη με δικαστική απόφαση ή αναμόρφωση του δασικού χάρτη, ότι η υπαχθείσα κατοικία βρίσκεται επί ακινήτου που δεν διέπεται από τη δασική νομοθεσία, η υπαγωγή αυτή αίρεται και επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο τα παράβολα και πρόστιμα που έχει τυχόν καταβάλει. Το ίδιο ισχύει και εάν η παραπάνω διαπίστωση γίνει σε οποιοδήποτε προγενέστερο στάδιο της υπαγωγής.

5. Εάν η υπαγωγή του παρόντος αφορά σε ακίνητο, το οποίο είχε ήδη τακτοποιηθεί, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α΄209), του άρθρου 8 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174) και του άρθρου 97 του ν. 4495/2017 (Α΄167), τυχόν πρόστιμα που είχαν καταβληθεί με βάση τις ανωτέρω διατάξεις συμψηφίζονται με το ειδικό πρόστιμο της παρ. 3.

b2green.gr

Similar Posts