- - - - - - -

Σε ΦΕΚ το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΝ με τις νέες χωροταξικές, πολεοδομικές & ενεργειακές ρυθμίσεις

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΝ με τίτλο “Όροι δόμησης, κατασκευής, επιτρεπόμενες χρήσεις γης για κέντρα δεδομένων, χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, αξιοποίηση πόρων Πράσινου Ταμείου, λοιπές περιβαλλοντικές και ενεργειακές διατάξεις και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις“.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα περιεχόμενα του νέου νόμου (Ν.5069/2023):

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σκοπός
.
Άρθρο 2
Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗ- ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 3
Πλαίσιο λειτουργίας των κέντρων δεδομένων – Προσθήκη Κεφαλαίου ΜΓ’ στον ν. 4442/2016

Άρθρο 320
Πεδίο εφαρμογής – Ορισμός

Άρθρο 321
Υπαγωγή των κέντρων δεδομένων σε γνωστοποίηση λειτουργίας

Άρθρο 322
Κέντρα δεδομένων που δεν υπάγονται στο άρθρο 321

Άρθρο 323
Αρμόδια αρχή

Άρθρο 324
Γνωστοποίηση λειτουργίας του κέντρου δεδομένων

Άρθρο 325
Μεταβολές στη γνωστοποίηση λειτουργίας του κέντρου δεδομένων

Άρθρο 326
Παράβολο

Άρθρο 327
Έλεγχοι

Άρθρο 328
Παραβάσεις – Κυρώσεις Άρθρο 329 Χρήσεις γης

Άρθρο 330
Κτιριοδομικές απαιτήσεις κέντρων δεδομένων

Άρθρο 331
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Άρθρο 332 Τελικές διατάξεις

Άρθρο 333
Μεταβατικές διατάξεις για υφιστάμενα κέντρα δεδομένων

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος του ν. 4442/2016 – Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙ ν. 4442/2016

Άρθρο 5
Όροι δόμησης κέντρων δεδομένων – Έγκριση παρεκκλίσεων – Αντικατάσταση περ. ι) παρ. 3 άρθρου 33 ν. 4759/2020

Άρθρο 6
Eπιφάνειες που δεν προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης – Τροποποίηση υποπερ. 3 περ. ιβ’ παρ. 6 άρθρου 11 Νέου Οικοδομικού Κανονισμού

Άρθρο 7
Κατασκευές πάνω από το επιτρεπόμενο ύψος κέντρων δεδομένων

Άρθρο 8
Υποχρέωση δημιουργίας θέσεων στάθμευσης σε κέντρα δεδομένων («Data Centers») και σε Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής – Τροποποίηση άρθρου 37 ν. 4933/2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 9
Ρύθμιση για την αξιοποίηση του ακινήτου στην περιοχή «Μεσαία Γέφυρα»

Άρθρο 10
Κτηματολογική εγγραφή αυτοδίκαιης άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου – Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αγίου Ιωάννη Ρέντη λόγω αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης

Άρθρο 11
Ρυθμίσεις για τη διαχείριση και αξιοποίηση λιμένων – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου δέκατου ένατου ν. 2932/2001

Άρθρο 12
Ειδικότερη ρύθμιση χρήσεων γης – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 7 ν. 3325/2005

Άρθρο 13
Απόσταση χωροθέτησης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε όρια λατομικών περιοχών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 48 ν. 4512/2018

Άρθρο 14
Απόσταση για την εγκατάσταση συστήματος συσσωρευτών για την ηλεκτροδότηση των νησιών – Τροποποίηση παρ. 3.1 άρθρου 189 ν. 4001/2011

Άρθρο 15
Θέσπιση πολεοδομικής και περιβαλλοντικής εισφοράς και χορήγηση παρεκκλίσεων σε περιοχές Βιομηχανικών – Βιοτεχνικών Πάρκων και βιομηχανικές περιοχές

Άρθρο 16
Τρόπος υπολογισμού εισφοράς σε γη σε ακίνητα που χαρακτηρίζονται από το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ως Βιομηχανικά και Βιοτεχνικά Πάρκα

Άρθρο 17
Μεταβατική ρύθμιση για την εναρμόνιση του υποκείμενου πολεοδομικού σχεδιασμού με το οικείο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο – Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 108 ν. 5007/2022

Άρθρο 18
Βεβαίωση καταλληλότητας για την πολεοδόμηση των περιοχών περιβαλλοντικής αναβάθμισης και ιδιωτικής πολεοδόμησης – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 4 του ν. 4280/2014

Άρθρο 19
Διαδικασία σημειακής τροποποίησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης – Αντικατάσταση παρ. 14 άρθρου 7 ν. 4447/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ, ΤΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Άρθρο 20
Διατήρηση της αρτιότητας οικοπέδων σε ειδικές περιπτώσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης – Προσθήκη Κεφαλαίου ΗΑ’ στον ν. 4759/2020

Άρθρο 21
Αλλαγή επιβλέποντος μηχανικού – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 42 ν. 4495/2017

Άρθρο 22
Ανασύσταση φακέλου οικοδομικών αδειών – Προσθήκη άρθρου 51Α στον ν. 4495/2017

Άρθρο 23
Διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών για το Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης – Προσθήκη άρθρου έβδομου Α στον ν. 5022/2023

Άρθρο 24
Καθορισμός παραβόλου των Μελετητών Αξιολογητών Χωρικών Μελετών – Αντικατάσταση παρ. 1Α άρθρου 98 ν. 4759/2020

Άρθρο 25
Εκτέλεση εργασιών για την ανακαίνιση των υφισταμένων εγκαταστάσεων «Σπίτι του Στίβου» και «Σπίτι του Βόλεϊ»

Άρθρο 26
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πανέλων σε απολήξεις κλιμακοστασίων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 19 ν. 4067/2012

Άρθρο 27
Κατάργηση της υποχρέωσης εγκατάστασης δικτύου αερίων καυσίμων – Κατάργηση π.δ. 420/1987

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

Άρθρο 28
Έξυπνα συστήματα στάθμευσης – Τροποποίηση άρθρου 173 και παρ. 2 άρθρου 179 ν. 4442/2016

Άρθρο 29
Δυνατότητα λειτουργίας υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων σε αδόμητα οικόπεδα του ιστορικού κέντρου της Αθήνας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

Άρθρο 30
Παρατάσεις προθεσμιών – Τροποποίηση παρ. 5α άρθρου 5 π.δ. 90/2018, παρ. 15 άρθρου 51 ν. 4178/2013, παρ. 2 άρθρου 26 ν. 4280/2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 31
Εξαίρεση από τη συμμετοχή στους κύκλους κινητικότητας των υπαλλήλων των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής – Προσθήκη άρθρου 51Α στον ν. 4915/2022

Άρθρο 32
Ρυθμίσεις προσωπικού για την εκτέλεση των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων και των έργων αποκατάστασης υποδομών

Άρθρο 33
Συγκρότηση Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 24 ν. 4495/2017

Άρθρο 34
Συγκρότηση Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων – Τροποποίηση περ. στ’ παρ. 1 άρθρου 4Α ν. 4447/2016

Άρθρο 35
Κανονισμός Λειτουργίας Συμβουλίων – Προσθήκη άρθρου 25Β στον ν. 4495/2017

Άρθρο 36
Συμβούλιο Ενεργειακά Ουδέτερων Πόλεων

Άρθρο 37
Εκπόνηση και υλοποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων από τον Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά – Προσθήκη περ. ια’ στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4549/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Άρθρο 38
Τρόπος καταβολής Πράσινων Πόρων – Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 3 του ν. 3889/2010

Άρθρο 39
Αποζημίωση δασικών συνεταιρισμών και δασεργατών – Προσθήκη παρ. 5 και 6 στο άρθρο 6Α του ν. 3889/2010

Άρθρο 40
Διαδικασία εξόφλησης δαπανών για την υποστήριξη της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τη σύνταξη Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Άρθρο 41
Διαδικασία εξόφλησης δαπανών για τη δημιουργία τεύχους οδηγιών σχεδιασμού και μεθοδολογίας στρατηγικής ανάπτυξης περιπατητικών και ποδηλατικών υποδομών

Άρθρο 42
Διαδικασία χρηματοδότησης υλοποίησης δράσεων και έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας από το Πράσινο Ταμείο

Άρθρο 43
Μεταβατική διάταξη ως προς τις εκκρεμείς υποθέσεις χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου – Προσθήκη άρθρου 12Α στον ν. 3889/2010

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 44
Διάρκεια, περιεχόμενο και διαδικασία αναθεώρησης της εθνικής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα – Τροποποίηση περ. α) παρ. 3 άρθρου 17 ν. 3937/2011

Άρθρο 45
Διάρκεια και διαδικασία εκπόνησης Σχεδίου Δράσης για τη διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 42 ν. 4685/2020

Άρθρο 46
Γνωμοδοτική αρμοδιότητα Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής για έργα και δραστηριότητες που δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση – Τροποποίηση περ. ιστ) παρ. 5 άρθρου 27 ν. 4685/2020

Άρθρο 47
Εξειδίκευση κατηγοριών χρήσεων γης – Τροποποίηση παρ. ΙΙ άρθρου 1 και άρθρων 2, 5, 7 έως 14, 14β, 14γ, 15 και 16 π.δ. 59/2018

Άρθρο 48
Μεταβίβαση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης της σμύριδας Νάξου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ, ΤΗΣ «ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ» ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Άρθρο 49
Ζητήματα προσωπικού Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων – Προσθήκη παρ. 4α στο άρθρο 23 του ν. 5037/2023

Άρθρο 50
Πλήρωση των θέσεων των προϊσταμένων των διευθύνσεων της «Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ» – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 4 ν. 2744/1999

Άρθρο 51
Μέτρα για την πρόληψη και αποκατάσταση ρύπανσης από απόβλητα – Προσθήκη άρθρου 70Α στον ν. 4819/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 52
Υποχρέωση φύτευσης σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς

Άρθρο 53
Εργασίες κλαδεμάτων και υλοτομίας δασικών δένδρων από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 71 ν. 4876/2021

Άρθρο 54
Λήψη μέτρων υποβοήθησης της δασοπυρόσβεσης από σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Προσθήκη περ. δ’ στην παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 998/1979

Άρθρο 55
Δέσμευση ηλεκτρικού χώρου για την εγκατάσταση έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων – Προσθήκη παρ. 14 στο άρθρο 74 και τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 79 ν. 4964/2022

Άρθρο 56
Χρηματοδοτικά και άλλα κίνητρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε εγκαταστάσεις οδοφωτισμού σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 57
Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, υποδομών και εγκαταστάσεων του δημοσίου – Τροποποίηση άρθρου 37 ν. 4608/2019

Άρθρο 58
Επιδότηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των ενεργοβόρων βιομηχανικών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου εξηκοστού πρώτου ν. 4839/2021

Άρθρο 59
Ακατάσχετο πληρωμών φορέα διαχείρισης – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 68 του ν. 4986/2022

Άρθρο 60
Προθεσμίες για την υλοποίηση των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – Τροποποίηση άρθρου 31 ν. 4951/2022

Άρθρο 61
Παράταση προθεσμιών για σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel» και την κακοκαιρία «Elias»

Άρθρο 62
Εξέταση σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από το Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ή το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης – Προσθήκη άρθρου 31Α στον ν. 4951/2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 63
Τέλος ταφής – Τροποποίηση παρ. 4 και αντικατάσταση παρ. 10 άρθρου 38 ν. 4819/2021

Άρθρο 64
Διενέργεια δημοπρασιών δασικής βιομάζας

Άρθρο 65
Συντονιστής αξιοποίησης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά – Προσθήκη άρθρου 6Β στον ν. 4062/2012

Άρθρο 66
Προσθήκη αθλητικών εγκαταστάσεων ως χρήσης γης – Τροποποίηση περ. 2 παρ. Δ άρθρου 3 του από 11.5.1989 π.δ.

Άρθρο 67
Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου προσωπικού των Κινητών Ομάδων Υγείας Ειδικού Σκοπού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας – Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 68
Έναρξη ισχύος

Μπορείτε να κατεβάσετε το νέο ΦΕΚ από εδώ

Similar Posts