Έως 1 εκατ. στρέμματα αγροτικής γης μπλεγμένα με Δασικούς Χάρτες

Κοντά στο 1 εκατ. στρέµµατα υπολογίζονται οι δεσµευµένες αγροτικές εκτάσεις από τους κυρωµένους δασικούς χάρτες, µε πολλές εξ αυτών να κρίνονται ως µη επιλέξιµες στις πληρωµές του ΟΣ∆Ε 2019 και οι υπόλοιπες να πληρώνονται «υπό αίρεση».

Επιβεβαιώνοντας το σχετικό δηµοσίευµα της Agrenda (φύλλο 15ης Φεβρουαρίου) που κατέγραψε γλαφυρά το παράδειγµα παραγωγών από τη Χαλκιδική, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης κάνει λόγο για 80.140 στρέµµατα απλήρωτα στη Λάρισα. Ο ίδιος παραπέµπει τώρα τους παραγωγούς σε σχετική νοµοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Περιβάλλοντος, τον Μάρτιο, καθώς οι κυρωµένοι χάρτες θα αναµορφωθούν και µένει να φανεί αν κάτι τέτοιο θα αλλάξει τα δεδοµένα για το τσεκ του 2020.

Σηµειωτέον πως οι αγρότες απειλούνται εκτός των άλλων µε αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά από το 2018, ενώ φόβοι εκφράζονται για ολική απώλεια ατοµικών δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης, εφόσον δεν αντικατασταθούν από άλλες επιλέξιµες εκτάσεις που επαρκούν για την ενεργοποίησή τους. Παράλληλα έχουν δηµιουργηθεί και προβλήµατα στα αγροπεριβαλλοντικά προγράµµατα όπως το Κοµφούζιο, µε απλήρωτους ροδακινοπαραγωγούς στην Ηµαθία λόγω δασικών χαρτών.

Την ίδια ώρα οι διοικητικές αγκυλώσεις και η απουσία κοινής συνισταµένης µεταξύ του Οργανισµού Πληρωµών και των ∆ασαρχείων φαίνεται να εµποδίζουν την επίλυση του ζητήµατος, ξεµπλοκάροντας την αξιοποίηση αγροτικών και δασικών εκτάσεων και περιορίζοντας τον κίνδυνο της απώλειας επιδοτήσεων για τους παραγωγούς.

Η τοποθέτηση Βορίδη

Αναλυτικά για το ζήτηµα των δασικών χαρτών, ο Μάκης Βορίδης απαντά σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Ν∆ Μάξιµου Χαρακόπουλου.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενσωµατώνει στο ΟΣ∆Ε την πληροφορία των ∆ασικών Χαρτών, όπως αυτοί σταδιακά συντάσσονται και κυρώνονται. Με τη σταδιακή αυτή ενσωµάτωση, επιτυγχάνεται ικανοποιητικό χρονικό διάστηµα για τους παραγωγούς, ώστε να κάνουν χρήση των προσφερόµενων εργαλείων που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος µε θέµα «∆ασικοί Χάρτες και ΟΠΕΚΕΠΕ, Εργαλεία για την διασφάλιση των δικαιωµάτων των πολιτών».

Ειδικότερα για Λάρισας, σηµειώνεται ότι έχει δηµοσιευτεί στο ΦΕΚ 14 τ. ∆΄/2.2.2018 κυρωµένος ∆ασικός Χάρτης, συνολικής έκτασης 4.727.440 στρεµµάτων ή σε ποσοστό 87,8% επί της συνολικής έκτασης της εν λόγω Π.Ε..

Από τη συνολική αυτή έκταση, 200.591 στρέµµατα σχετίζονται µε γεωργικές εκτάσεις που δηλώθηκαν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2019. Από αυτά, τα 125.770 στρέµµατα έχουν ληφθεί υπόψη για την καταβολή της κοινοτικής ενίσχυσης για το 2019, υπό την πλήρωση της προϋπόθεσης επιλεξιµότητάς τους, µε βάση την ενωσιακή νοµοθεσία. Οι εν λόγω εκτάσεις θεωρούνται υπό αίρεση επιλέξιµες, µέχρι νεότερων νοµοθετικών ρυθµίσεων, στο πλαίσιο αναµόρφωσης του ήδη κυρωµένου χάρτη. Τα υπόλοιπα 80.140 στρέµµατα δεν έχουν ληφθεί ως επιλέξιµα στις πληρωµές της ΕΑΕ 2019, δεδοµένου ότι παραµένουν δεσµευµένα από τον κυρωµένο ∆ασικό Χάρτη. Τονίζεται, ωστόσο, ότι µέρος αυτής της έκτασης ενδέχεται σε επόµενα επικαιροποιηµένα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ψηφιακά αρχεία να απεµπλακεί από τη δασική νοµοθεσία.

Επισηµαίνεται ότι, όπως προκύπτει και από τα προαναφερόµενα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ συνεργάζεται στενά µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διευθέτηση ζητηµάτων που προκύπτουν από τους ∆ασικούς Χάρτες για τις επιλέξιµες για κοινοτικές ενισχύσεις εκτάσεις.

Τέλος διευκρινίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση, τα ατοµικά δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης δεν χάνονται, όταν µη επιλέξιµες εκτάσεις αντικαθίστανται από άλλες επιλέξιµες εκτάσεις που επαρκούν για την ενεργοποίησή τους.

Γιώργος Κοντονής

agronews.gr

Similar Posts